Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

CURSED COSMETICS
Versie: 21 april 2022

 1. Identiteit van de verkoper

  Morenso International B.V. (“Wij” of “Morenso“)
  Prinses Marielaan 8
  3743 JA Baarn
  info@cursed-cosmetics.com

  Retourzendingen van Cursed Cosmetics adresseren aan:

  Cursed Cosmetics
  Antwoordnummer 403
  3740 VB Baarn

 2. Deze algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Morenso en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen Morenso en jou via www.cursed-cosmetics.com. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou ter beschikking gesteld of worden deze algemene voorwaarden via elektronische weg aan jou ter hand gesteld op zodanige wijze dat deze op eenvoudige manier door jou kunnen worden opgeslagen. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst tot stand komt, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Morenso zijn in te zien en op jouw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  2. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk één week voordat ze van kracht worden aan jou toegezonden. De wijzigingen gelden als geaccepteerd als je tegen de wijzigingen geen bezwaar maakt binnen een termijn van twee weken nadat de gewijzigde algemene voorwaarden aan jou zijn toegezonden en/of je opnieuw een bestelling plaatst via cursed-cosmetics.com. Je bent enkel gerechtigd de overeenkomst met Morenso te ontbinden als sprake is van een wijziging in de algemene voorwaarden die jou op nadelige wijze treft.

  3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of vernietigbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In de plaats van ongeldige, nietige of vernietigbare bepalingen zijn geldende wettelijke bepalingen van kracht. Indien er geen wettelijke bepaling bestaat of deze leidt tot een niet-aanvaardbaar resultaat, zullen partijen in onderhandeling treden over een doeltreffende regeling, die zo dicht mogelijk bij het beoogde doel komt.

 3. Aanbod, overeenkomst en levering

  1. Het aanbod dat jij ziet op de website bevat een volledige omschrijving en de voornaamste kenmerken van het product en de prijs van het product in euro’s inclusief belastingen. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor jou duidelijk is wat jouw rechten en verplichtingen zijn, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod.

  2. Kennelijke vergissingen, vermeld bij het aanbod of ergens anders op de website, binden Morenso niet. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

  3. Door op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te klikken, plaats je een bestelling voor de artikelen in je winkelwagentje. De ontvangst van je bestelling bevestigen wij zo spoedig mogelijk door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst is met het verzenden van de bestelbevestiging tot stand gekomen. Wij behouden het recht een bestelling niet te aanvaarden of te annuleren. In dat geval ontvang je daarvan een e-mail van ons.

  4. Wij zullen de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of als de bestelling niet of slechts deels geleverd kan worden, ontvangt je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst een bericht. In dat geval heb je het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en recht op terugbetaling van de aankoopprijs. Na de ontbinding zullen wij het aankoopbedrag aan je terugbetalen.

  5. Het risico ten aanzien van het product berust bij ons tot het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde. Vanaf het moment van bezorging rust het risico (zoals ten aanzien van beschadiging en vermissing) bij jou als koper.

  6. Wij leveren alleen binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en alleen op maandag tot en met zaterdag.

 4. Prijzen en betaling

  1. Als je een bestelling plaatst geldt de prijs die op dat moment bij het aanbod voor het product is vermeld. Prijzen zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW.

  2. De verzendkosten komen voor jouw rekening. De hoogte van de verzendkosten hangt af van het land waarin jij je bevindt. Voordat je een bestelling plaatst, wordt je van de hoogte van de verzendkosten op de hoogte gebracht.

  3. Wij bieden de volgende betaalwijzen aan: iDeal en creditcard. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar een andere betaalwijze. Houd er rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dien je zelf te betalen.

 5. Herroepingsrecht, de uitsluiting en uitoefening daarvan

  1. Bij de aankoop van producten via www.cursed-cosmetics.com heb je een wettelijk herroepingsrecht. Als je producten wilt retourneren kun je de retour aanmelden via het retourenformulier op de website of via je eigen account op de website.

  2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Alle make-up producten die worden verkocht via www.cursed-cosmetics.com zijn dergelijke om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne verzegelde producten. Het voorgaande houdt in dat wanneer de verzegeling van een product door jou is verbroken je geen recht meer hebt de het product te retourneren. Indien bij het aanmelden van de retour blijkt dat de verzegeling is verbroken of indien wij een product retour ontvangen waarvan de verzegeling is verbroken wordt de retourzending niet geaccepteerd en ontvang je het aankoopbedrag niet terug, tenzij jij kan aantonen dat de verzegeling nog niet verbroken was toen je het product retour zond.

  3. Indien het herroepingsrecht voor jou niet is uitgesloten, heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de levering van het product zonder opgaaf van redenen de koop te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je retour te melden zoals genoemd onder 5.1 voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je kan hiervoor ook het Modelformulier voor Herroeping gebruiken uit Bijlage 1, maar je bent hiertoe niet verplicht. Morenso stuurt na ontvangst van dergelijke mededelingen een ontvangstbevestiging.

  4. Zo snel mogelijk en binnen 14 dagen nadat jij je retour hebt aangemeld en Morenso de aanmelding heeft bevestigd, zend jij het product terug. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan het antwoordnummer vermeld onder artikel 1 van deze algemene voorwaarden. De kosten voor retourzending komen voor jouw rekening.

  5. De producten dienen in hun oorspronkelijke staat, intact en zonder beschadigingen in de originele verkoopverpakking teruggestuurd te worden. Jij bent zelf aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

  6. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het retour zenden van een product. Dit betekent dat het risico van het product (zoals ten aanzien van beschadiging of vermissing) bij jou rust tot het moment dat het product bij het verzendhuis van Morenso is afgeleverd. Indien jij van het herroepingsrecht in overeenstemming met dit artikel gebruik hebt gemaakt en alle producten van je bestelling intact en met verzegeling retourneert, worden alle van jou ontvangen betalingen vergoed. Terugbetalingen worden automatisch uitgevoerd uit op de door jou voor de betaling gebruikte rekening.

 6. Wettelijke waarborg

  1. Morenso garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de kwaliteiten die je redelijkerwijs van de producten mag verwachten. Als het product hier niet aan voldoet heb jij recht op kosteloos herstel of vervanging van het product.

 7. Klantenservice

  1. Heb je klachten, suggesties, opmerkingen of vragen? Je kan onze klantenservice bereiken via info@cursed-cosmetics.com of nog beter via ons contactformulier op de website. Ook worden verschillende FAQ beantwoord op de website.

 8. Overige bepalingen

  1. Op (de uitvoering van) deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

   Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping
   (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
   – Aan: Cursed Cosmetics, Antwoordnummer 403, 3740 VB Baarn, info@cursed-cosmetics.com
   – Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
   de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
   de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
   de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
   herroep/herroepen*

   Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

   [Naam consumenten(en)]
   [Adres consument(en)]
   [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
   * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
20% Korting